Algemene verkoopvoorwaarden (AV)

Artikel 1: Definitie en werkingssfeer

Dit document (Algemene Verkoopvoorwaarden) definieert de voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop gesloten tussen enerzijds de personen die een aankoop doen via de website mademoiselle.flowers, hierna genoemd "de koper", en anderzijds het bedrijf mademoiselle.flowers SRL, hierna genoemd "mademoiselle".

Artikel 2: Toepassing en tegenstelbaarheid van de algemene verkoopvoorwaarden

Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Elke door de koper gestelde tegenstrijdige voorwaarde zal dus, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet tegenstelbaar zijn aan mademoiselle, ongeacht het tijdstip waarop zij ter kennis van de koper werd gebracht.

Het feit dat Mevrouw zich op een bepaald ogenblik op geen enkele van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden beroept, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht om later op een van de genoemde voorwaarden een beroep te doen.

Indien één of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt krachtens een wet, een reglement of ingevolge een in kracht van gewijsde gegane beslissing van een bevoegde rechter, zullen de overige bepalingen al hun kracht en draagwijdte behouden.

Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd door het bedrijf mademoiselle.flowers SRL. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 26 januari 2021.

Artikel 3: Handelingsbevoegdheid

Klanten verklaren meerderjarig te zijn en volledig in staat om te contracteren.

Artikel 4: Orde

De door de koper bij de bestelling verstrekte informatie is bindend: in geval van een fout in de formulering van de gegevens van de ontvanger, kan mademoiselle niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren.

De bestellingen zijn pas definitief wanneer zij door de betaling van de prijs door de koper zijn bevestigd.

Na de verzending kan geen rekening meer worden gehouden met een eventuele wijziging of oplossing van de bestelling door de koper en zal de betaalde prijs niet worden terugbetaald.

Productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een product dat niet meer beschikbaar is, wordt in de online productcatalogus aangeduid als "uitverkocht".
In geval van stock tekort, zal mademoiselle contact opnemen met de koper. Zij zullen samen overeenkomen een produkt te leveren dat qua grootte en kwaliteit identiek is aan het oorspronkelijk door de koper bestelde produkt.

Artikel 5: Productprijzen

De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro's alle taksen inbegrepen. Zij houden rekening met de BTW en eventuele kortingen die op de dag van de bestelling van toepassing zijn.
De prijzen van de producten zijn exclusief leveringskosten (transport). Het bedrag van de leveringskosten zal op de bestelbon worden vermeld vóór de validatie van de verkoop.
De producten worden geleverd tegen de prijs die geldt op het ogenblik van de bestelling.

De betaling van de prijs geschiedt contant bij het opnemen van de bestelling.

Artikel 6: Totale zekerheid van betalingen

mademoiselle garandeert totale veiligheid en flexibiliteit van online betalingen, per bank of creditcard, dankzij haar betalingssysteem dat is toevertrouwd aan een dienstverlener die gespecialiseerd is in betalingsveiligheid. mademoiselle garandeert de totale vertrouwelijkheid van uw bankgegevens, beveiligd door het SSL-protocol, dat automatisch de geldigheid van de toegangsrechten controleert tijdens uw betaling per bankkaart en alle uitwisselingen versleutelt om de vertrouwelijkheid te garanderen. Wij zullen nooit informatie over uw bankkaart kennen en nooit opslaan.

Artikel 7: Levering

Levering geschiedt in België binnen de termijn voorzien door de rechtstreekse levering van het product aan de aangekondigde bestemmeling, of in geval van afwezigheid, door een bericht van beschikbaarheid (zie hierna voor de voorwaarden naargelang de aard van het bestelde product), of door het pakket voor de deur van de bestemmeling op een veilige plaats te deponeren.

De koper wordt ervan op de hoogte gebracht en aanvaardt dat de levering niet op een welbepaald tijdstip kan gebeuren, maar mademoiselle verbindt er zich toe, door een middelenverbintenis en in de mate van het mogelijke, de gevraagde tijdstippen te respecteren.

mademoiselle kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering te wijten aan een oorzaak buiten haar controle, en in het bijzonder in geval van slecht weer, ramp, staking, overmacht, onvolledige of onnauwkeurige contactgegevens van de geadresseerde of de klant, afwezigheid van de geadresseerde.

7.1 Leveringsvoorwaarden

7.2 Levering van uw bestelling.

Levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk aangegeven.
Overschrijding van leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding en rente

Als de ontvanger afwezig is, mag de bezorger het pakje aan de deur afgeven.

De koper kan de terugbetaling van de leveringskosten eisen, met uitsluiting van elke andere vergoeding of schadevergoeding, voor de gevallen van laattijdige levering hieronder, indien het product niet werd geleverd om een andere reden dan overmacht.

Te late levering:

De koper kan de totale terugbetaling van de bestelling eisen indien de vertraging groter is dan 72 uren.

Ten slotte, indien het product niet geleverd is, om een andere reden dan overmacht, kan de verkoop geannuleerd worden en kan de koper een aankoopbon krijgen voor de waarde van zijn bestelling, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding of schadeloosstelling.

Oorlog, oproer, rellen, brand, stakingen, ongevallen, verkeersbelemmeringen, sneeuw en de onmogelijkheid tot bevoorrading worden beschouwd als overmacht die de mademoiselle ontslaat van haar verplichting tot levering.
mademoiselle zal de koper tijdig op de hoogte houden van de hierboven opgesomde gevallen of gebeurtenissen.
In ieder geval kan de levering binnen de termijn slechts plaatsvinden indien de koper zijn verplichtingen jegens mademoiselle is nagekomen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Onze boeketten kunnen niet geretourneerd worden.

Elke vordering en terugbetaling (waardebon) van producten moet het voorwerp uitmaken van een formele overeenkomst tussen de juffrouw en de koper.

De koper kan zijn herroepingsrecht uitoefenen zonder opgave van redenen en zonder betaling van boetes, tot uiterlijk 7 dagen vóór de leveringsdatum.

Deze termijn begint te lopen vanaf de ontvangst van de bestelling. Wanneer de termijn afloopt op een zondag of een feest- of vrije dag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, is mademoiselle verplicht de koper onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop mademoiselle op de hoogte is gebracht van het besluit van de consument om de overeenkomst te herroepen, schadeloos te stellen (teruggave van een tegoedbon). Na het verstrijken van deze termijn is het verschuldigde bedrag van rechtswege rentedragend.

De kennisgeving van het herroepingsrecht moet aan de betrokkene worden gedaan door middel van het formulier dat zich bevindt op Bijlage 1 bij de Algemene Verkoopvoorwaarden en op een duurzame drager aan de Klant wordt toegezonden.

Artikel 9: Retourzendingen en vorderingen

9.1 Commerciële garantie

Elke door mademoiselle aanvaarde klacht, in geval van een zichtbaar gebrek of een niet-conformiteit van de geleverde producten, die door de verkoper zal worden vastgesteld, zal de koper toelaten een gratis vervanging of de teruggave van een tegoedbon te zijnen gunste te bekomen, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding of schadeloosstelling.

Klachten betreffende bestellingen van geleverde boeketten bloemen of planten moeten, voor zover het om verse producten gaat, uiterlijk binnen 48 uur na de levering van het product worden ingediend.

9.2 Wettelijke garanties

Alle door de Verkoper geleverde goederen en diensten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in het Consumentenwetboek en de garantie met betrekking tot gebreken aan het verkochte goed, onder de voorwaarden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10: Beheer van persoonsgegevens

mademoiselle besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar cliënten. Daarom verbinden wij ons ertoe de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, gewijzigd door de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, bekend onder de naam RGPD, te eerbiedigen.

Door de website mademoiselle.flowers te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens op de manier beschreven in ons handvest voor gegevensbescherming.

Artikel 11: Klantendienst

De klantenservice is van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur zonder onderbreking bereikbaar:

Alle verzoeken om informatie moeten binnen 48 uur worden beantwoord.

U kunt ook schrijven naar :

Mademoiselle.flowers Klantenservice
Avenue de la Couronne 242
1160 Brussel
België

Artikel 12: Geschillenbeslechting en bemiddeling

Klachten of geschillen worden altijd met welwillende welwillendheid in behandeling genomen, waarbij altijd wordt uitgegaan van de goede trouw van degene die de moeite neemt zijn situatie uit te leggen.

Klachten over de kwaliteit van bloemen en planten moeten binnen 48 uur na de datum van ontvangst van het pakket bij de ontvanger aan onze diensten worden gemeld.

In geval van betwisting zal de klant zich tot de klantendienst van de verkoper wenden:

Mademoiselle.flowers Klantenservice
Avenue des volontaires, 19 - 1160 Brussel - België E-mail: [email protected]

Artikel 13: Bevoegdheid

Alle geschillen, betwistingen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene verkoopsvoorwaarden, of de interpretatie of uitvoering ervan, zullen worden beslecht door de rechtbank van Brussel, België, aan de bevoegdheid waarvan de partijen onherroepelijk zijn onderworpen.

De verkoop van producten op deze site is onderworpen aan het Belgisch recht, ongeacht het land van verblijf van de koper of de plaats van bestelling.

***